Değerli Akademisyenlerimiz;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü; 2023 yılı için desteklenecek proje türleri ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir:

Lisansüstü Tez Projeleri: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kayıtlı Yüksek Lisans, Tıpta, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezleri ile Doktora öğrencilerinin Lisansüstü Tez çalışmalarını desteklemek üzere tez danışmanının proje yürütücüsü olduğu projelerdir. Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin tez konuları enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildikten sonra, Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık öğrencilerinin de ilgili anabilim dalı/dekanlıklardan alınmış akademik kurul kararını proje başvuru belgeleri ile birlikte sunmaları zorunludur. Lisansüstü Tez Projesinin normal öğrenim süresinin bitimine 3 ay kalan ve normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler için proje başvurusu kabul edilmez.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Lisansüstü Tez Projeleri

 Sürekli Açık

(Her ayın 1 - 25)

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*

 

Y. Lisans - 45.000 TL

Doktora - 90.000 TL

Uzmanlık - 90.000 TL

 

 • Proje Öneri Formu
 • Enstitü/Fakülte Yönetim Kurul Kararı
 • Öğrenci Belgesi (Normal Öğrenim Süresini Gösteren Belge)
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname
 • Etik Kurul Onay Belgesi

 

 Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Genel Amaçlı Araştırma Projeleri:  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta/Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından bireysel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Genel Amaçlı Araştırma Projeleri

1. Dönem

3 Nisan - 28 Nisan

2. Dönem

3 Temmuz - 28 Temmuz

3. Dönem

2 Ekim- 27 Ekim

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*

 

90.000 TL
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

 Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Kariyer Destek Projesi: Normal araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi ek süreler dâhil en fazla 24 ay ile sınırlıdır. Kariyer destek projeleri özgün, bilimsel araştırma projeleri komisyonunca ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni çalışma olmalıdır. Her takvim yılında bir kez başvurulabilir. Başvuru yapıldıktan sonra geri çekilmesi durumunda tekrar başvuru yapılamaz. Kariyer destek projesinde ek bütçe talebinde bulunulamaz.

Kariyer destek projesinin bütçesi, proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı ve akademik teşvik puanı katsayısı çarpımı esas alınarak belirlenir. Bütçe belirlemeye esas akademik teşvik puanı katsayısı (TL), alt ve üst limitleri her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

 

Kariyer Destek Projesi

1. Dönem

3 Nisan - 28 Nisan

2. Dönem

3 Temmuz - 28 Temmuz

3. Dönem

2 Ekim- 27 Ekim

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*

 

 

 

Akademik Teşvik Puanı 30 puanın altında olan Öğretim Üyeleri için 12.000 TL

Akademik Teşvik Puanı 30 puan ve üzeri olan Öğretim Üyeleri için 25.000 TL

 

 

 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • 2022 Yılı Akademik Teşvik Puanı
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

 * Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Güdümlü (Tematik) Projeler: Üniversitemizin ve ülkenin bilim politikası esas alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato veya BAP Komisyonunun belirlediği alanlara ve konulara öncelik verilerek, farklı bölümlerden veya bilim dallarından kurum içi ve/veya kurum dışı konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle çağrılı olarak yüksek bütçe ile desteklenebilen disiplinler arası projelerdir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Güdümlü (Tematik) Projeler Çağrı yapıldığında

 

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*

 

BAP Komisyon Kararı ile üst limit belirlenir.
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

 Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri: Üniversitenin araştırma ve eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla üniversitenin öğretim üyeleri ile doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projelerin başvurusu, değerlendirilmesi ve yürütülerek sonuçlandırılması ile ilgili özel koşullar ve süreçler öngörebilir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri Çağrı yapıldığında

 

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*

 

BAP Komisyon Kararı ile üst limit belirlenir.
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

 Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri için destek sağlayan kuruluşlarca zorunlu tutulan nakdi eş finansman desteğinin sağlanabilmesine yönelik destek projeleridir. Bu kapsamda desteklenebilecek projelerin bilimsel araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur. Bu destek programı kapsamında, araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlara yönelik projeler ile Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım projeleri gibi projeler desteklenmez. Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında sağlanacak mali destek, nakdi eş finansman desteğinin zorunlu tutulduğu kurum dışı araştırma projesi bütçesinin %30'u ile sınırlıdır. Bu projeler kapsamında ek bütçe verilmez. Sağlanacak mali eş finansman projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan giderlerin karşılanmasına yönelik olup, Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında kongre katılım desteği sağlanmaz. Bu kapsamda destek sağlanacak projelere yönelik uygulama esasları, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri

Çağrı yapıldığında

 

 

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*

 

Nakdi eş finansman desteğinin zorunlu tutulduğu kurum dışı araştırma projesi bütçesinin %30'u ile sınırlıdır.

 • Proje Öneri Formu
 • Nakdi eş finansman desteğinin zorunlu tutulduğuna dair beyan/belge
 • Proje Beyan Formu
 • Başvuru yapılması planlanan kuruluşun ilgili destek programını ve koşullarını tanıtan doküman veya belgeler
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

 

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__